TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Uşaq və gənclərin misilsiz sərvət və güc mənbəyi olan milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsi

Kəmalə Əliyeva
DOI:
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0001-2802-9943
Tarix: 19 Mart 2023

XÜLASƏ 

Məqalədə bəşər tarixində özünəməxsus adət-ənənələri, yüksək mənəvi keyfiyyətləri ilə seçilən Azərbaycan xalqının minillik dərin köklərə malik milli-mənəvi dəyərlərinin təbliğ olunmasından söz açılır. O cümlədən məktəblərdə şagirdlərin – yetişməkdə olan gənc nəslin türk soylu, islam etiqadlı, müasir düşüncəli, cəmiyyət üçün dəyərli vətəndaş kimi formalaşması və inkişafı üçün onların məhz milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə olunmasının zəruriliyi vurğulanır. 


AÇAR SÖZLƏR 

milli-mənəvi dəyərlər,  ana dili, milli ədəbiyyat, adət-ənənə, tərbiyə 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ