TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Arxaizmlərin semantikasında baş verən dəyişmələr

Rəvanə Qasımova
DOI: doi.org/10.48445/q9909-3825-0683-v
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2684-4116
Tarix: 16 Noyabr 2023

XÜLASƏ 

İstənilən dövrün tarixi inkişaf mərhələsində sözlərinmənasında baş verən dəyişiklikləri fərqləndirməküçün arxiv materiallarının və antik dövrün ədəbi-bədii abidələrinin leksik tərkibinə diqqət yetirmək lazımgəlir. Arxaik sözlər dilçilik nöqteyi-nəzərincə maraqlı lüğət vahidlərindəndir. Bu sözlər, həmçinindilin lüğət tərkibinin ən qədim, alt təbəqəsini təşkiledir. Leksikonumuz üçün qiymətli nümunələr olanarxaizmlər dilin fonetik, qrammatik, eyni zamandaleksik xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Məqalədəverilən nümunələr əsasında arxaizmlərdə mənadaralmasına və genişlənməsinə diqqət çəkilir. 


AÇAR SÖZLƏR 

arxaizmlər,  semasiologiya,  sözün mənası, məna genişlənməsi, məna daralması 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ