TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Özbək dilinin sinxron söz düzəltmələrinin inkişafında tacik dilindən alınma sözlərin təsiri

Rəcəb Xıdırov
DOI: doi.org/10.48445/g0109-1588-1641-w
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3291-7169
Tarix: 16 Noyabr 2023

XÜLASƏ 

Tacik və özbək dillərinin qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı təsiri uzun tarixə malikdir. Məqalədə özbək dilinin söz düzəltmələri prosesində fəal iştirak edən tacik dilinin affiks, prefiks, şəkilçi və müstəqil sözlərin özbək dili tərəfindən qəbul edilməsini sübut etmək üçün konkret misallardan istifadə edilmişdir. Məqalədə həmçinin tacik dilində köməkçi elementlərin köməyi ilə özbək dilində 7 növ söz əmələ gətirmə nümunəsi də təqdim edilmişdir. 

 

AÇAR SÖZLƏR 

söz düzəltmələri, özbək dili, tacik dili, alınma sözlər, affikslər, prefikslər,  şəkilçilər  

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ