TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Ali məktəblərdə sadə cümlə və onun növlərinin tədrisinin aktual problemləri

Gülarə Abdullayeva
DOI: doi.org/10.48445/k1933-8409-5976-x
ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0003-1162-0275
Tarix: 26 Yanvar 2024

XÜLASƏ 

Məqalədə sadə cümlə və onun növlərinin müxtəlifprinsiplər əsasında təsnifinə uyğun olaraq tədrisiprosesində nəzərə çarpan problemlər və onlarınhəlli yolları araşdırılır, yeni təlimtexnologiyalarının tətbiqi yolları şərh edilir. Qeydolunur ki, sadə cümlənin cüttərkibli və təktərkiblimüxtəsər və geniş, bütöv və yarımçıq növlərinintədrisi zamanı diqqəti onların müqayisəli şəkildətədrisinə yönəltməli, oxşar və fərqli məqamlar yenitexnologiyaların köməyi iləmüəyyənləşdirilməlidir. Mövzuların bu şəkildətədrisi prosesində mənimsəmə keyfiyyətiyüksəlməklə bərabər, yeni biliklərin üzəçıxarılması da hədəflənir. Bu zaman öyrənənobyekt deyil, subyekt rolunu oynayır, onlardatədris prosesinə İKT-nin imkanlarının tətbiqivərdişləri aşılanır, eləcə də internet imkanlarındanistifadə vərdişləri formalaşır, kreativ düşüncəyəsahib bir mütəxəssis yetişdirilir. 


AÇAR SÖZLƏR 

cüttərkibli cümlə, təktərkibli cümlə, yarımçıq cümlə,  müxtəsər cümlə, geniş cümlə

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ