TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Ədəbiyyat dərslərində bədii əsərlərin təhlili və ifadəli oxusu üzrə bacarıqların əlaqələndirilməsinə dair

Bilal Həsənli
DOI: doi.org/10.48445/c7624-9285-9383-t
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6964-0546
Tarix: 26 Yanvar 2024

XÜLASƏ 

Təlim prosesində şagirdlərin bədii əsərlərin təhlili və ifadəli oxusu üzrə bacarıqlara yiyələnməsini təmin etmək ədəbiyyat müəlliminin mühüm vəzifələrindəndir. Ədəbiyyat dərslərində tədris olunan əsərlərin ideya-bədii xüsusiyyətlərinin dərindən mənimsənilməsinə nail olmadan ifadəli oxu üzrə iş təşkil etmək doğru olmaz. Bədii əsərləri təhlil etmək və ifadəli oxu bacarıqlarına nail olmaq şagirdlərin ədəbi inkişafında mühüm rol oynayır. Məqalədə ədəbiyyat dərslərində təlim materiallarının öyrədilməsi nümunəsində şagirdlərdə bədii əsərləri təhlil etmək və ifadəli oxu bacarıqlarının formalaşdırılması üzrə iş metodikası əsaslandırılmışdır.  

 

AÇAR SÖZLƏR 

ədəbiyyat dərsləri, şagird, bacarıq, ifadəli oxu,  əsərin təhlili  

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ