TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Qədim türk yazılı dastanları: Göytürk dastanları nümunəsində

Aynur Səfərli
DOI: doi.org/10.48445/r3878-7441-8082-u
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-01104659
Tarix: 16 Noyabr 2023

XÜLASƏ

Türklər dünyanın ən qədim və qüdrətli xalqlarındandır. 3500 il siyasi təşkilatlanma, 2700 il ədəbiyyat və 2500‒ 3000 il yazı tarixinə malik olmaları onların daha qədim köklərə dayandıqları fikrinə tam əminlik yaradır. Türk yazı tarixinin başlanğıcı bu dövrlərə qədər gedib çıxsa da, ilk yazılı mətnlər VIII əsrə aid olan Orxon-Yenisey abidələri hesab olunur. Tarixdə “türk” sözü ilk dəfə olaraq Göytürklər tərəfindən işlədilmiş, həmçinin türk adı altında dövlət quran ilk dövlət də məhz onların adı ilə bağlı olmuşdur. Burada “göy” sözü “mavi”, “geniş” mənasında işlədilərək dövlətin böyüklüyünü və türk millətinin əzəmətini ifadə edir. Məqalədə qədim türk yazılı nümunələri Göytürk dastanları əsasında təhlilə cəlb edilmişdir.

AÇAR SÖZLƏR

Göytürk dastanları, Ərgənəkon, türk, bozqurd

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ