TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Cəfər Cabbarlı dramaturgiyasında müəllif dünyagörüşü və tarixilik

Təyyar Salamoğlu
DOI: doi.org/10.48445/c1990-4387-1020-l
ORCID ID: https://orcid.org/00001-8364-1580
Tarix: 26 Yanvar 2024

XÜLASƏ

Məqalədə Cəfər Cabbarlının dramaturgiyasına tənqid və ədəbiyyatşünaslığın baxışları xülasə edilir, yaradıcılığının birinci mərhələsində sənətkarın dünyagörüşündə İslam inancının dini müdafiə mövqeyindən panislamizmə qədər keçdiyi təkamül yolu izlənir. Bu zaman ümummilli liderin dinimizə münasibəti klassik irsimizə yanaşmanın metodoloji açarı kimi təqdim edilir. Cabbarlı dramaturgiyasında tarixiliyin milli birlik, türkçülük və dini inancdan irəli gələn gücü qələbələrimizə gedən yolun estetik ifadəsi kimi mənalandırılır.

AÇAR SÖZLƏR

dünyagörüşü, tarixilik, dramaturji konflikt, qəhrəman, türkçülük

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ