TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq mütaliəsi nümunələri (N.Gəncəvinin “Xəmsə”si əsasında)

Pərixanım Soltanqızı (Hüseynova)
DOI: 2021, №1 (267), 112–122 https://dx.doi.org/10.48445/TAIIJ.2021.10.76.011
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9391-6162
Tarix: 13 İyun 2023


XÜLASƏ 

Məqalədə N.Gəncəvinin yaradıcılığı əsasında qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq mütaliəsi nümunələri araşdırılır. Tədqiqatın əsas obyekti şairin “Xəmsə”sidir. Burada “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Ağlın gözü işıqlanmış qəlb evinin çırağından”, “Sultan Səncər və qarı”, “Oğlum Məhəmmədə nəsihət” (“Sirlər xəzinəsi”), “Bəhramın qoca çobanın evinə yetişməsi” (“Yeddi gözəl”), “Qibtli Mariyanın hekayəsi” (“İskəndərnamə”) və s. hekayələr uşaq mütaliəsi nümunələri kimi tədqiq olunur. Ağıl, bacarıq, fərasət, ədalət, əməyə və vətənə məhəbbət, dövlətçilik, xeyirin şər üzərində qələbəsi və s. motivlər elmi təhlilə cəlb edilir. Tədqiq olunan uşaq mütaliəsi nümunələrinin yeniyetmə və gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsində rolu araşdırılır. Elmi polemika aparılır. Müəllifin elmi qənaətləri və mülahizələri ədəbi sitatlar üzərində təhlil edilir. 


AÇAR SÖZLƏR 

poetika, “Xəmsə”, ağıl, bacarıq, elm, humanizm, obraz, bədiilik 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ