TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasının dilində hərbi leksikanın işlənmə məqamları

Elnarə Cavadova
DOI: https://dx.doi.org/10.48445/a7273-7567-3052-r
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6241-874X
Tarix: 29 İyul 2022


XÜLASƏ 

Məqalədə Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında işlənmiş hərbi sözlərdən danışılır. Bu məqsədlə şairin “Sirlər xəzinəsi” poemasının dili araşdırılır. Poemanın dilində işlənən hərbi leksika nümunələri seçilib təhlil edilir və onların üslub xüsusiyyətləri üzə çıxarılır. Məqalədə bədii əsərlərdə Azərbaycan dilinin hərbi leksikasından daha çox iki məqsədlə istifadə edildiyi göstərilir. Belə ki, hərbi sözlər poeziyada həm həqiqi mənada işlənir, həm də onların məcazi anlamlarından istifadə edilir. Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsərinin dilindəki hərbi sözlərin, əsasən, bədiilik keyfiyyəti daşıması əsaslandırılır və onların üslubiyyatda əhəmiyyətə mailk olmasını göstərən nümunələrlə bağlı elmi mülahizələr verilir. Məqalədə irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər dil-üslub faktları ilə təsdiq edilir. 


AÇAR SÖZLƏR 

dil, üslub, söz, hərbi, məna

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ