TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Müasir Azərbaycan dili leksikasının koqnitiv və linqvokulturoloji əsasları

İsmayıl Kazımov
DOI: https://dx.doi.org/10.48445/u2051-2917-0609-o
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4470-8786
Tarix: 29 İyul 2022


XÜLASƏ 

Azərbaycan dilinin leksikası orta məktəblərin bütün siniflərində mətnin daxilində, eyni zamanda dil və nitq qaydalarının mənimsənilməsi prosesində öyrədilir İndiyə qədər həmin lüğət tərkibinin leksik-qrammatik struktur-semantik, nadir hallarda isə etimoloji xüsusiyyətləri haqqında şagirdlərə müfəssəl bilgilər verilmişdir. Bu proses, eyni zamanda ali məktəblərdə də tələbələrə bir qədər geniş istiqamətdə mənimsədilmişdir. Məqalədə müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi semantik-koqnitiv və linqvokulturoloji aspektlərdə təsvir olunur, konseptual məkanda söz və ifadələrə xas bir sıra özünəməxsus milli-kulturoloji xüsusiyyətlər verballaşma qanunauyğunluqları meydana çıxır azərbaycanlıların dünyabaxışında bir çox assosiativ obrazlar modelləşir. Müəyyənləşir ki, mədəniyyət anlayışı da sözlə ifadə olunur. Sözə məxsus hər bir fraqment dünyanın dil mənzərəsini əks etdirir Tədqiqatda söz və ifadələr koqnitiv prosedur kimi öyrənilir. Məhz bu yazıda da, həmin məsələlər işıqlandırılır. 


AÇAR SÖZLƏR 

koqnitiv leksika, linqvokulturologiya, koqnitiv elmdə leksikologiya, mədəniyyət, dünyanın dil mənzərəsi  

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ