TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Omonimik hadisə olan omoformlar və onların üslubi imkanları (dastanlar əsasında)

Aytac Rəcəbli
DOI: doi.org/10.48445/a4768-1033-2456-m
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1307-6920
Tarix: 26 Yanvar 2024

XÜLASƏ 

Azərbaycan dilinin leksikasına nəzər salsaq görərik ki, omonimliyə tələffüz, yazılış, forma baxımından fərqli və oxşar sözlər daxildir. Omonimik hadisələrdən biri omoformlar hesab edilir. Yunan dilindən götürülən bu termin “eyni formalı sözlər” mənasını verir. Omoformlar fonoloji sistemin leksik sistemə təsiri nəticəsində əmələ gəlir. Bu sözlər müxtəlif köklərə və qrammatik işarələrə malikdir. Onları təşkil edən komponentlər qrammatik şəkilçilərlə düzülür. Omoformların tələffüzünə diqqət etsək, onların səs baxımından fərqləndiyinin şahidi olarıq. Məqalədə dastanlar əsasında omonimik hadisə olan omoformlar və onların üslubi imkanları araşdırılmışdır. 


 AÇAR SÖZLƏR 

omoformlar, omofonlar,  omoqraflar, leksika,  sözün mənası 

  

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ