TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Azərbaycan dili dərslərində müasir təlim metodları ilə dil qaydalarının öyrədilməsi yolları

Könül Məmmədova
DOI: doi.org/10.48445/j3952-7156-3432-k
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8664-4912
Tarix: 26 Yanvar 2024

XÜLASƏ

Məqalədə Azərbaycan dili dərslərində müasir təlim metodları ilə dil qaydalarının öyrədilməsi metodikasından bəhs olunur. Azərbaycan dilinin ümumtəhsil məktəblərində tədris olunması şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin inkişafına şərait yaradır. Bu fənn vasitəsi ilə şagirdlər Azərbaycan dilinin səs, lüğət tərkibinə bələd olur, dil qaydalarını mənimsəyir, ana dilini mükəmməl öyrənməklə yalnız bu fənnin deyil, digər fənlərin də tələblərini asanlıqla qarşılayırlar. Kurikulum ölkəmizdə tətbiq olunandan bəri ibtidai siniflərdə də Azərbaycan dili fənni bu təhsil proqramına uyğun tədris edilir. Linqvistik biliklərin mənimsənilməsi şagirdlərin yazılı və şifahi nitq qabiliyyətlərinin inkişafında mühüm rol oynayır. Bu, eyni zamanda nitqin mədəniliyini qavramaq üçün qoyulan tələblərin, fərdi və funksional üslubların əsas xüsusiyyətlərinin mənimsənilərək müqayisə olunmasına və təcrübədə tətbiqinə zəmin yaradır.

AÇAR SÖZLƏR

müasir təlim metodları, dil qaydaları, məzmun xətti, linqvistik biliklər, ümumi təhsil

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ