TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Təlim texnologiyası ‒ keys-metod

Soltan Hüseynoğlu
DOI: doi.org/10.48445/e4405-5108-7563e
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4182-6653
Tarix: 27 Aprel 2023

XÜLASƏ

Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya təlimin məzmununda, təşkilində, metodlarında əhəmiyyətli dəyişikliyə səbəb oldu. Bu baxımdan yeni təlim texnologiyaları ilə tanışlıq, onların tətbiqinə səy göstərilməsi diqqəti xüsusilə cəlb edir. Təəssüf ki, bu texnologiyaların mahiyyəti, ümumtəhsil məktəblərində tətbiqinin nə dərəcədə yararlı və faydalı olması pedaqoji elmimizdə qədərincə araşdırılmır. Bu istiqamətdə xüsusi tədqiqatın aparılmasına da lazımınca diqqət yetirilmir. Təcrübədən aydınlaşır ki, treninqlər, tərcümə materialları əsasında mənimsənilən biliklər praktik işin səmərəli təşkili üçün qətiyyən kifayət deyildir. Məqalə yeni texnologiyalardan hesab olunan keys-metodla bağlı tədqiqat əsərlərinin əsasında yazılıb və onlardakı fikirlərə münasibət bildirilib. Başlıca məqsəd diqqəti keys-metodun mühüm xüsusiyyətlərinə və ziddiyyətli məqamlarına cəlb etməkdir. 


AÇAR SÖZLƏR

texnologiya, keys-metod, keys-stadi, situasiya, təsnifat

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ