TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Müasir Azərbaycan dilində şəkilçilərin təsnifi

Elşad Abışov
DOI: doi.org/10.48445/l5598-7436-6708-k
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5048-1872
Tarix: 13 Dekabr 2023

XÜLASƏ 

Məqalədə müasir Azərbaycan dilində şəkilçilərin təsnifi problemləri şərh olunur. Araşdırma prosesində iltisaqi dillərdən olan Azərbaycan dilinin qrammatik sistemində və söz yaradıcılığında mühüm rol oynayan şəkilçi morfemlərin təsnifatı barədə tədqiqatçıların mülahizələri nəzərdən keçirilir. Həmçinin dil faktları və qrammatik qanunauyğunluqlar əsasında yeni bölgü aparılır, spesifikliyi ilə diqqəti cəlb edən bəzi şəkilçilərin funksionallığı barədə ətraflı məlumat verilir. 


AÇAR SÖZLƏR 

leksik vahid, morfem, şəkilçi, qrammatika,  morfologiya 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ