TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Müəyyən şəxsli sual cümlələrində qrammatik vasitələr

Ədalət Abbasov
DOI: doi.org/10.48445/a4109-1873-0238-z
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9704-1874
Tarix: 13 Dekabr 2023

XÜLASƏ  

Sual cümlələri tarixən müxtəlif üsul və vasitələrlə formalaşmışdır. Onlar nəqli cümlədən sonra kommunikativ-situativ tələbə görə geniş istifadə edilən cümlə növüdür. İntonasiyanın rəngarəngliyi və qrammatik xüsusiyyətlərinin zənginliyi cəhətdən müxtəlif növlərə malik sual cümlələrini bir-biri ilə yaxından bağlı olan üç mühüm əlamətə görə təsnif etmək mümkündür: 

1. qrammatik quruluşuna görə. 

2. ifadə məqsədinə görə. 

3. ümumi xarakterinə görə. 


AÇAR SÖZLƏR 

semantik çoxcəhətlik, suallıq semantikası,  qrammatik inteqrasiya,  leksik-semantik üsul, əvəzlikli sual cümləsi 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ