TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

İslam Səfərli yaradıcılığında dil və üslub xüsusiyyətləri

Sədaqət Həsənova
DOI: doi.org/10.48445/x5166-5521-6355-z
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0839-8469
Tarix: 13 Dekabr 2023

XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycanın nəğməkar şairi İslam Səfərlinin yaradıcılığından danışılır, əsərlərindəki dil və üslub xüsusiyyətləri təhlil olunur. Şairin ədəbi dildəki mövqeyini müəyyənləşdirmək üçün şeirlərindəki bir sıra söz və ifadələrdən bəhs edilir. Yaradıcılığının linqvistik cəhətdən araşdırılması onu göstərir ki, şair, milli sözləri qoruyan və onları aktivləşdirən söz sənətkarıdır. Məqalədə ədibin aforistik ifadələr və poetik sintaksis nümunələr yaratması məsələsinə də toxunulur. 


AÇAR SÖZLƏR 

dil, söz, poeziya,  üslub, ifadə 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ