TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatının intibahı

Nazilə Abdullazadə
DOI: doi.org/10.48445/k7954-5410-2333-p
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1829-7178
Tarix: 13 Dekabr 2023

XÜLASƏ 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunda ən böyük xidmətlərindən biri də ədəbiyyatın və bu ədəbiyyatı yaradan şəxsiyyətlərin qayğısına qalması, onlara dəyər verməsi, qoruyub gələcək nəsillərə ərməğan etməsidir. Ulu öndər özünün bir insan kimi formalaşmasında təhsili, əxlaqı, mənəviyyatında ədəbiyyatın, mədəniyyətin böyük rolu olduğunu qürurla vurğulayırdı. Onun fikrincə, ədəbiyyatın şərəfli vəzifəsi – cəmiyyətin yüksəlişinə, elmi-texniki inqilab şəraitində iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilmiş fəaliyyətinin, öz məqsəd və mahiyyəti etibarilə novator xarakterli nəhəng fəaliyyətinin mürəkkəbliyini, dərinliyini, sülh və xalqların təhlükəsizliyi uğrunda mübarizənin bütün əzəmətini hərtərəfli və bədii boyalarla əks etdirməkdir. 


AÇAR SÖZLƏR 

Heydər Əliyev, folklor, klassik ədəbiyyat, intibah,  milli ideologiya 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ