TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Müasir məktəbli təfəkkürünün didaktik və metodik tələblər əsasında formalaşmasında interaktiv təlimin rolu

Elnazə Cabbarova
DOI: 10.48445/y8609-8201-6195-y
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0003-3689-7139
Tarix: 04 Mart 2024

XÜLASƏ  

Müasir dövrdə didaktika elmi biliklərin mühüm sahəsini təşkil edərək təhsil və təlim problemlərini öyrənir, onun müxtəlif tərəflərinin qanunauyğunluqları haqqında biliklər verir. Təlim prinsiplərini dəqiqləşdirməyə, şagirdyönümlü metod və üsulların potensial gücünü təyin etməyə şərait yaradan didaktikada “pedaqoji fəaliyyət”, “təhsil”, “pedaqoji şüur” kimi məfhumlardan geniş şəkildə istifadə edilir. Didaktikanın özünəməxsus terminləri mövcuddur: “təlim”, “tədris”, “təhsilin məzmunu”, “təlim metodu” və s. terminlər həmin anlayışlar qrupuna daxildir. Ənənəvi təlimlə müqayisədə bu təlimin səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında daha çox məlumat əldə etmək mümkündür. Motivasiyanın qurulmasından başlayaraq, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla bütün mərhələlərdə bu təlimin mütəhərrikliyi təzahür edir. 


 AÇAR SÖZLƏR 

didaktika, təlim prosesi, didaktik konsepsiya, proqramlaşdırılmış fəaliyyət, pedaqoji şüur  

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ