TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Seyran Səxavətin nəsrində bədii təcəssümün yeni üsulları (“Hamı elə bilirdi” və “Yüz ilin kişisi” hekayələri əsasında)

Günel Hümmətova (Pəniyeva)
DOI: 10.48445/k7688-1264-9614-p
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8916-3484
Tarix: 04 Mart 2024

XÜLASƏ 

Təqdim edilmiş məqalə giriş, iki yarımbaşlıq, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Məqalənin girişi mövzunun aktuallığını, qarşıya qoyulan vəzifələri və elmi yeniliyi əhatə edir. Birinci yarımbaşlıqda müasir Azərbaycan nəsrinin inkişafının yeni mərhələsi kimi 70-ci illər nəsrinin problematikası, novatorluq və ənənəçilik xüsusiyyətləri araşdırılır. İkinci yarımbaşlıqda isə Seyran Səxavətin 70-ci illər nəsrinin üslubi təmayülləri və mənəvi əxlaqi problemlər “Yüz ilin kişisi”, “Hamı elə bilirdi” və s. bu kimi nəsr nümunələri əsasında tədqiq edilir. 


AÇAR SÖZLƏR 

nəsr, novator, inkişaf, 70-ci illər nəsri, Seyran Səxavət 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ