TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Aşıq şeirinin dilində hikmətli fikirlər

Fəxriyyə Cəfərova
DOI: 10.48445/v7166-9901-4915-l
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6190-7210
Tarix: 04 Mart 2024

XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının dili ilə bağlı məsələlərdən bəhs olunaraq aşıq şeirinin linqvistik xüsusiyyətləri ön plana çəkilir, bu şeir dilindəki hikmətli söz və ifadələr təhlil obyektinə çevrilir. Tədqiqat işində həmçinin müxtəlif aşıqların yaradıcılığına müraciət edilir, onların aforizm səviyyəli əsərləri araşdırılaraq hikmətli fikirlər atalar sözləri ilə müqayisə edilir. Məqalədə hikmətli fikirlərin əhəmiyyətli cəhətləri işıqlandırılmaqla yanaşı, onların müsbət əxlaqi xüsusiyyətlərin inkişafındakı rolundan danışılır. Hətta belə bir fikir də irəli sürülür ki, hikmətli sözlərdə ifadə olunan ideyalar cəmiyyətin idarə olunmasına müsbət təsir göstərir. Məqalədə irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər dil-üslub faktları ilə əsaslandırılır.  


AÇAR SÖZLƏR 

söz, dil, fikir, hikmətli fikir, atalar sözləri 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ