TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Onomastik vahidlər və onların semantik xüsusiyyətləri

Sahilə İbrahimova
DOI: 10.48445/z5787-9674-9480-d
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0008-6960-524x
Tarix: 04 Mart 2024

XÜLASƏ 

Təqdim edilmiş məqalə giriş, iki yarımbaşlıq, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Məqalənin girişi mövzunun aktuallığını, qarşıya qoyulan vəzifələr və elmi yeniliyi əhatə edir. Birinci yarımbaşlıqda dilçilərin müxtəlif dövrlərdə onomastik vahidlərə yanaşmasından, onların bu sahədə apardıqları tədqiqatlardan bəhs edilmişdir. Onomastik vahidlərin semantikası, üslubi imkanları, bədii ədəbiyyatda işlənmə məqamları isə məqalənin ikinci yarımbaşlığında tədqiq edilmişdir. 


AÇAR SÖZLƏR 

onomastika, toponim, antroponim, etnotoponim, tələffüz,  orfoepiya, dil  


 
 


 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ