TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Cümlə üzvü olmayan cümlə ola bilərmi?!

Sərdar Zeynalov
DOI: 10.48445/n9995-6799-1805-p
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5377-6035
Tarix: 04 Mart 2024

XÜLASƏ 

Məqalədə XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq qrammatika dərsliklərinə daxil edilən “Söz-cümlə” və “Üzvlənməyən cümlələr” haqqında danışılmış, dildə tədqiqat obyekti olan bu bölmələrin yanlış olaraq kitablara və dərsliklərə salındığı qeyd edilmişdir. Azərbaycan dilinin qrammatikasında düzgün yanaşılmadan izah edilən anlayışlardan biri də, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “üzvlənməyən cümlələr” məsələsidir. Heç bir məna fərqi ifadə etməyən eyni dil vahidinin müxtəlif bölmələrin tədqiqat obyekti kimi göstərilməsində obyektivliyə daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Bəllidir ki, elə leksik vahidlər vardır ki, onlar sintaktik vəzifəsinə görə cümlənin müxtəlif üzvü kimi çıxış edə bilər. Bunun üçün isə sözlər mütləq yuxarıda sadaladığımız xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. 


AÇAR SÖZLƏR 

dərslik, cümlə, üzvlənməyən cümləcümlə üzvü, leksik vahid 


  


 


 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ