TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Poetik leksika haqqında

Sədaqət Həsənova
DOI: 10.48445/r1192-3930-0350-j
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0839-8469
Tarix: 04 Mart 2024

XÜLASƏ 

Məqalədə poetik dildən bəhs edilir. Bu baxımdan poeziyadakı leksik vahidlər ön plana çəkilir, Azərbaycan poetik leksikasının bəzi özəl xüsusiyyətləri haqqında danışılır. Həmçinin dildəki adi sözlərin poetik mühitdə fərqli mövqedə dayanması və bu prosesdə söz sənətkarlarının xidməti dəyərləndirilir. Belə ki, qrammatik vahidlərin poetik dildə müxtəlif mənalarda işlənməsi, yeni ifadə yaradıcılığındakı rolu diqqətə çatdırılır. Bundan başqa, poetik örnəklər dilimizi zənginləşdirən və onun saflığını qoruyan qaynaq kimi yüksək qiymətləndirilir. Məqalədə irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər poetik dil faktları ilə əsaslandırılır.  


AÇAR SÖZLƏR 

dil, söz, ifadə, poeziya, leksika 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ