TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında ana dili və onun tədrisi məsələləri

Kamal Camalov, Sevda Kərimova
DOI: https://doi.org/10.48445/s9573-3379-7375-g
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1977-7250 / https://orcid.org/0000-0002-8063-4737
Tarix: 07 İyun 2022


XÜLASƏ 

Məqalədə gəncliyin mənəvi tərbiyəsində ana dilinin rolu haqqında fikirlər əks edilmişdir. Göstərilir ki, Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəni ömrü boyu məşğul edən məsələlərdən biri də ana dili və onun tədrisi ilə bağlı problemlər olmuşdur. O, dilimizin “vətəndaşlıq hüquqları”, onun poetik, leksik imkanlarını yaşatmaq uğrunda mübarizə aparanlardan biri kimi yadda qalmışdır. Vətənpərvər şair doğma ana dilinə biganəliyə, ona ögey münasibət bəslənilməsinə yazıçı-vətəndaş mövqeyini bildirən çox az saylı ziyalılarımızdandır. Görkəmli sənətkarın ana dili və onun hüquqlarının qorunması uğrunda mübarizəsinin məzmun istiqaməti, əsas parametrləri məqalədə əhatəli şəkildə işıqlandırılmışdır. 


AÇAR SÖZLƏR 

pedaqoq-alim Bəxtiyar Vahabzadə, ana dili və  onun tədrisi, dilin  dirçəlişi və inkişafı,  yazıçı-vətəndaş mövqeyi,  milli varlıq 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ