TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Mirvarid Dilbazinin dil-üslub xüsusiyyətləri

Sədaqət Həsənova
DOI: https://doi.org/10.48445/p1304-1147-6968-k
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0839-8469
Tarix: 07 İyun 2022


XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycanın tanınmış şairəsi Mirvarid Dilbazinin dil-üslub xüsusiyyətlərindən bəhs edilir, ədəbi dildə yeni söz, ifadə yaradıcılığı maraqlı və orijinal proseslərdən biri kimi dəyərləndirilir. Həmin prosesdə Mirvarid Dilbazinin də xüsusi rolu vardır. Bu məqsədlə, onun əsərləri üzərində araşdırma aparılır, fərqli söz və ifadələr üzə çıxarılır. Araşdırmada görkəmli sənətkarın yazı dilindəki maraqlı fonetik və qrammatik üslub vasitələri təhlilə cəlb olunur. Bədii dildə üslub keyfiyyəti yaradan vasitələrin çox işlənməsi onun təsirli və emosional olmasına imkan yaradır. Bu baxımdan, məqalədə sənətkarın yazı dilindəki xitab və təkrarlara xüsusi diqqət edilir, irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər poetik faktlarla əsaslandırılır. 


AÇAR SÖZLƏR 

dil, üslub, söz, ifadə, məna 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ