TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Arxaizmlərin semantikasında baş verən dəyişmələr

Rəvanə Qasımova
DOI: doi.org/10.48445/q9909-3825-0683-v
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2684-4116
Tarix: 27 Aprel 2023

XÜLASƏ

İstənilən dövrün tarixi inkişaf mərhələsində sözlərin mənasında baş verən dəyişiklikləri fərqləndirmək üçün arxiv materiallarının və antik dövrün ədəbi-bədii abidələrinin leksik tərkibinə diqqət yetirmək lazım gəlir. Arxaik sözlər dilçilik nöqteyi-nəzərincə ən maraqlı lüğət vahidlərindəndir. Bu sözlər, həmçinin dilin lüğət tərkibinin ən qədim, alt təbəqəsini təşkil edir. Leksikonumuz üçün qiymətli nümunələr olan arxaizmlər dilin fonetik, qrammatik, eyni zamanda leksik xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Məqalədə verilən nümunələr əsasında arxaizmlərdə məna daralmasına və genişlənməsinə diqqət çəkilir.


AÇAR SÖZLƏR

arxaizmlər, semasiologiya, sözün mənası, məna genişlənməsi, məna daralması

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ